Sammen Karriere bruker karriereknappene i kurspakke til studenter

Les om hvordan Sammen Karriere har brukt karriereknappene i en kurspakke til sine studenter.

Sammen Karriere, en karrieretjeneste for studenter på Vestlandet, har utviklet en kurspakke til studentene som er strukturert rundt karriereknappene.

Målet med kurset er at studentene skal utvikle sin karrierekompetanse. Dette gjør de gjennom å reflektere og utforske rundt det å finne frem til sine helhetlige kompetanse, faglige identitet, verdier, valg og overganger gjennom karrierelæringsaktiviteter.

Kurset baserer seg både på individuell jobbing, gruppearbeid og plenumssamtaler. Hver av de fire modulene er knyttet opp mot karriereknappene. Hver modul varer i 2-3 timer med en kort introduksjon om teori før studentene gjennomfører øvelser. 

Bli inspirert av materialet som brukes i kurset

Her kan du lese mer om hvordan Sammen Karriere har bygget opp kurset. Last ned modulene informasjon og karrierelæringsaktiviteter. 

Sammen Karriere forteller mer om kurstilbudet

I 2021 videreutviklet vi et en kurspakke som var basert på DOTS modellen til Law & Watts (1977) og New DOTS (Law, 2001), Kolbs læringssirkel og karriereknappene, fra Kvalitetsrammeverket for karriereveiledning. 

Refleksjon og utforskning rundt det å finne frem til studentene helhetlige kompetanse, faglige identitet, verdier, valg og overganger kaller vi karrierelæringsaktiviteter. Dette skal bidra til at studentene videreutvikler sin karrierekompetanse. 

Kurset baserer seg både på individuell jobbing, gruppearbeid og plenumssamtaler. Hver av de fire modulene er knyttet opp mot Karriereknappene. Hver modul varer i 2-3 timer med en kort introduksjon om teori før studentene gjennomfører øvelser. 

Studentene har i modulkurset fått oppgaver mellom hver modulsamling. 

Vi har hatt 1-2 uker mellom hver modul de gangene vi har gjennomført modulkurset.  

De fire modulene har vi organisert slik

Modul 1 - Selvinnsikt  Karriereknapp: Meg/kontekst.
Kartlegging av egen kompetanse (hvem er jeg- hva kan jeg)

Denne modulen har lagt grunnlaget for arbeidet med de neste modulene. Kompetansepyramiden er et verktøy for å refleksjon og kartlegging av egen helhetlige kompetanse og se på egen bakgrunn på en refleksiv måte, med mål å skape innsikt og overblikk over hva man har med seg gjennom utdanning, arbeid og fritid.


Modul 2 – Muligheter  Karriereknapp: Muligheter/begrensninger.
Kartlegge ulike utdanninger/jobber, hvor finner man stillinger, hvordan vite at man er kvalifisert for å søke en jobb.  

Modulen er ment å stimulere til refleksjon rundt hva som er viktig for veisøker i den konteksten man befinner seg i, hva kan passe på kort sikt og på lang sikt. Hvordan legge til rette for utforsking av muligheter i studier eller arbeidsliv. 


Modul 3 – Valg  Karriereknapp: Valg/tilfeldigheter
Modulen skal legge til rette for refleksjon rundt hvordan har en tatt valg tidligere for å kunne bli bevisst egne valgstrategier og kunne vurdere om hvordan de har fungert for veisøker (studenten). I denne modulen får veisøkerne også arbeide med å kartlegge aktuelle alternativ gjennom bruk av kartleggingsverktøy som vi kaller valgmatrisen, som Arne Svendsrud har utviklet.

 

 Modul 4- Overganger  Karriereknapp(er): Endring/stabilitet og tilpasning /motstand.
Søkelys på overgangsmodellen, hvordan har studentene håndtert overganger tidligere i karrieren (utfordringer og hindringer). I tillegg har vi brukt samtalestartere fra «Din karrierelæring» i Kvalitetsrammeverket som ligger under Endring/stabilitet og tilpasning/motstand. Modulen avsluttes med «live» jobbintervju med student, der de andre studentene har fått i oppgave å gi tilbakemelding til den som har blitt intervjuet. 

 

Hvordan jobber vi med modulene?

Øvelsene til de ulike modulene blir jevnlig vurdert og «nye» blir innført med bakgrunn fra karriereveiledningsfeltet og øvelser fra verktøyet Din karrierelæring.

Modulene har vært gjennomført 6 ganger ved det Psykologiske fakultet for studenter i Bachelor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen som en integrert del av emnet Pedagogisk kompetanse. 

Hvert kurs evalueres, (til sammen 64 studenter) og vi har fått meget gode tilbakemeldinger på innholdet. 

Modulkurset er ment for å kunne utvikle studentenes karrierekompetanse slik at det kan bli enklere for dem å se sammenhengen mellom studiene, sin bakgrunn og arbeidslivet. 

Guri Velure Sandsdalen fra Sammen Karriere har jobbet med kurspakken
Idar Nestaas fra Sammen Karriere har jobbet med kurspakken