Fagstoff: Etikk

Det finnes mye fagstoff innen kompetanseområdet Etikk. Det er opp til deg hva du vil utforske videre.

Les faglitteratur

Det finnes mye fagstoff innen kompetanseområdet ETikk. Det er opp til deg hva du vil utforske videre.

Ressursene som presenterer her er tips fra fagfeltet og kun et utvalg, ingen uttømmende liste. 

Innføring i etiske tenkemåter generelt

 • Henriksen, Jan-Olav og Arne Johan Vetlesen (2006): Nærhet og distanse. Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. Oslo: Gyldendal Akademisk (del III om «Teori om moralsk yrkesutøvelse», s 157-254) (lettlest)
 • Kversøy, Kjartan Skogly og Hartviksen, Marit (2018). Samarbeid og konflikt - to sider av samme sak. Fagbokforlaget
 • Kversøy, Kjartan Skogly og Hartviksen, Marit (2013). Etikk - en praktisk vinkling: en verktøykasse med ni perspektiver. Fagbokforlaget
 • Lingås, Lars Gunnar (2005): Ansvar for likeverd – etikk i tverrfaglig arbeid med habilitering og rehabilitering. Oslo: Gyldendal Akademisk (kapittel 9 om «Etisk argumentasjon s.130-141) (lettlest)
 • Skjervheim, Hans (1992): Filosofi og dømmekraft. Oslo: Universitetsforlaget («Etikken og dagleglivet sin moral» s. 161-171) (krevende)

 

Om profesjonsetikk

 • Dale, Erling Lars (1997): Etikk for pedagogisk profesjonalitet. Oslo: Cappelen Akademisk forlag (krevende)
 • Gravås, Tone Foosnæs (2011): Karriereveiledning og etikk. I: Graver, T.F. & I.E. Gaarder (red) (2011): Karriereveiledning. Oslo: Universitetsforlaget (56-77) (lettlest)
 • Henriksen, Jan-Olav og Arne Johan Vetlesen (2006): Nærhet og distanse. Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. Oslo: Gyldendal Akademisk (del I om «Yrkesetikken rammer», s 17-74) (litt krevende)
 • Lingås, Lars Gunnar (2016): Profesjonsetikk og utdanningsvalg I: Lingås, L.G. og U. Høsøien: Utdanningsvalg – identitet og danning. Oslo Gyldendal Akademisk (litt krevende)
 • Lingås, Lars Gunnar (2014) Etikk for pedagoger. Oslo: Gyldendal Akademisk (kap.4 Profesjonsetikk – historiske og aktuelle perspektiver, s 67-78) (lettlest)

 

Om verdier

 • Bergström, Lars (1990): Värdeteori. Grundbok i värdeteori. Stockholm: Thale (krevende)
 • Binkley, Luther J. (1969): Conflict of Ideals.Values in Changing Society. New York: D. van Nostrand Co (krevende)
 • Leirvik, Oddbjørn og Åse Røthing (red) (2008) Verdier. Oslo: Universitetsforlaget (lettlest)

 

Om deontologisk etikk

 • Bok, Sisela (1979): Hvite løgner, svarte løgner. Oslo: Gyldendal (litt krevende)
 • Kant, Immanuel (2009 norsk utg.) Kritikk av den praktiske fornuft. Oslo: Pax forlag (krevende)
 • Rawls, John (1978): A Theory of Justice. New York: Oxford University Press (krevende)
 • Vetlesen, Arne Johan (1998): Dydsetikk. Oslo: Humanist forlag (litt krevende)

 

Om teologisk etikk

 • Storheim, E. (1970): Bentham, Mill, Rawl. Moral og nytte. Oslo: Universitetsforlaget (litt krevende)

 

Om nærhetsetikk

 • Buber, Martin (1997): Jeg og Du. København: Hans Reitzels Forlag (lettlest)
 • Eide, Solveig Botnen mfl. (2003): Fordi vi er mennesker – en bok om samarbeidets etikk. Bergen: Fagbokforlaget (lettlest)
 • Eide, Solveig Botnen mfl. (2008): Til den andres beste – en bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal Akademisk (lettlest)
 • Lévinas, Emmanuel (1993) Den Annens humanisme. Oslo: Aschehoug (krevende)
 • Løgstrup, Knud E. (1991): Den etiske fordring. København: Gyldendal (lettlest)
 • Vetlesen, Arne Johan (1996): Nærhetsetikk. Oslo: Ad Notam Gyldendal (litt krevende)

 

Om etisk ansvar

 • Arendt, Hannah (2000): Eichmann i Jerusalem. Oslo: Bokklubbens kulturbibliotek (lettlest)
 • Fidjestøl, Alfred (2004): Hans Jonas: ein introduksjon. Oslo: Universitetsforlaget (krevende)

 

Om diskursetikk

 • Kalleberg, Ragnvald (1999) forord i Habermas, Jürgen (1999): Kraften i de bedre argumenter. Oslo: Ad Notam Gyldendal (lettlest)
 • Kalleberg, Ragnvald (red) (1970) Kritisk teori – en antologi over Frankfurter-skolen i filosofi og sosiologi. Oslo: Gyldendal (litt krevende)
 • Lingås, Lars Gunnar (2014) Etikk for pedagoger. Oslo: Gyldendal Akademisk (kap.2 Diskursetikk – et slag for fornuften, s 33-44) (litt krevende)

 

Artikler Veilederforum.no

Veilederforum.no kan du lese artikler som er relevante innen området. Du kan søke direkte på forfattere eller på ord og begreper.

I serien Etikkstafetten kan du lese artikler om etisk refleksjon og etiske dilemma i veiledningen.