Bruk kompetansestandardene i rekruttering

Bruk kompetansestandardene i rekruttering

Skal du rekruttere nye veiledere? 

Karriereveileder er ingen beskyttet tittel som krever en helt spesifikk utdanning, selv om det i dag finnes masterstudier i karriereveiledning. Det kan derfor være godt kvalifiserte søkere med annen type utdanning og med relevant erfaring. Hvordan vite hva som er relevant utdanning, erfaring og kompetanse ved rekruttering til karriereveilederstillinger når søkere har variert utdanning og erfaring? Da kan det være fint å se til kompetansestandardene, for å kvalitetssikre at søker har viktig og riktig kompetanse for stillingen.

Karriereveiledning tilbys i flere ulike sektorer og for ulike målgrupper. Noen ganger er karriereveiledning hovedoppgaven i en tjeneste, andre ganger er karriereveiledningen en integrert del av andre tjenester. 

For alle stillinger som innebærer karriereveiledning i ulik grad vil det være nødvendig å ha veiledere som har kompetanse og helst er kompetente i kompetansestandard 1. Veiledningsprosesser og relasjoner, og 2. Etikk. Det vil også være en fordel å ha kjennskap til og kompetanse i 3. Karrierefaglige teorier og metoder, 4. Karrierelæring, 5. utdanning og arbeid og 6 målgrupper og kontekst. 

Hvis du rekrutterer til stillinger hvor karriereveiledning er en del av stillingen, kan dette læres i forbindelse med onboarding og opplæring, i løpet av de første månedene som ansatt. Dersom du rekrutterer til stillinger ved for eksempel karrieresenter, som er kompetansesenter innenfor karriereveiledning, er det en fordel at den som rekrutteres er kompetent/spesialisert ved ansettelse. 

Et godt tips er å se på delkompetansene i hver og en kompetansestandard, og vurdere og trekke ut det som er særlig viktig for stillingen som lyses ut. Siden karriereveiledere jobber i ulike sektorer og på ulike arbeidsplasser som tilbyr karriereveiledning vil det være noe ulikt hvilke av delkompetansene som er vesentlige. 

Film om rekruttering

I denne filmen forteller Kristin fra Karriereveilending.no om hvordan du kan gå frem. Her finner du også noen gode tips til rekrutteringsprosessen. 

Tips til spørsmål du kan bruke i intervjuet

Her finner du et utvalg av spørsmål som kan stille på et intervju ved rekruttering til karriereveilederstillinger. Spørsmålene kan brukes til å utforske i hvilken grad søker kjenner til kvalitetsrammeverket, og i hvilken grad de har den nødvendige karriereveiledningsfaglige kompetansen.

 1. Hvilke veiledningsferdigheter har du som gjør deg til en god karriereveileder? 
 2. Hvordan jobber du du for å skape fremdrift og struktur i veiledningsprosessen? 
 3. Hvordan skaper du en trygg ramme og relasjon til veisøker? 
 4. Hvilken betydning tenker du det har å ha en veiledningskontrakt, og hvordan tenker du at denne kan se ut? 
 5. Hvilken kjennskap til og erfaring har du med kompetansestandardene for karriereveiledning? 
 6. Hvordan vil du vurdere egen kompetanse opp mot kompetansestandardene? Er det områder du ønsker å utvikle deg på? 
 7. Hvilken betydning tenker du det kan ha å jobbe systematisk med faglig og etisk utvikling, og hvilken rolle vil du eventuelt ta i dette arbeidet? 
 8. Hvordan reflekterer du over makten i din rolle som karriereveileder? Hvordan forvalter du denne til det beste for veisøker og prosessen dere står i sammen? 
 9. Hva legger du i å vise respekt for veisøkers egenverd og likeverd? 
 10. Hvordan vil du beskrive ditt menneskesyn, og hvordan kommer dette til uttrykk i møte med kollegaer og veisøker? 
 11. Hvordan viser du ydmykhet og tar utgangspunkt i veisøkers forståelse av egne muligheter? Er det situasjoner hvor dette kan være utfordrende? 
 12. Hvordan er du bevisst egne verdier og holdninger og hvordan dette kommer frem i veiledning? 
 13. Hvordan jobber du for å danne en likeverdig relasjon til veisøker? 
 14. Hvilke erfaringer har du med å støtte deg til etiske retningslinjer i din praksis? 
 15. Hvilke etiske retningslinjer har du særlig hatt nytte av å støtte deg til? 
 16. I hvilken grad kjenner du til, og hvordan har du jobbet med kvalitetsrammeverket i din praksis? 
 17. Hvilke karrierefaglige metoder og tilnærminger kjenner du til og har erfaring med? 
 18. Hvilke metoder og tilnærminger benytter du i din praksis, og hva ligger til grunn for valget av metode? 
 19. Hvordan benytter du dine relasjons- og veiledningsferdigheter samtidig som du benytter ulike tilnærminger, metoder og verktøy? 
 20. Hvordan kjenner du til og har erfaring med strukturert karrierelæring? 
 21. Hva legger du i, og hva tenker du skal til for å skape god karrierelæring? 
 22. Hvilke karrierelæringsaktiviteter har du god erfaring med? 
 23. Hvordan kjennskap har du til utdanningssystemet? 
 24. Hvordan finner du og gir du kvalitetssikret informasjon om utdanning og arbeid? 
 25. Hvilke erfaringer har du med karriereveiledning av voksne med lang arbeidserfaring? 
 26. Hvordan henter du informasjon om lokalt og regionalt arbeidsliv? 
 27. Hvordan støtter du veisøker i å synliggjøre og forstå egen kompetanse inn mot ulike yrker? 
 28. Hvilken kjennskap har du til målgruppen her, og hvilken innsikt og forståelse har du i hvordan dette kan påvirke muligheter i arbeidslivet? 
 29. Hvordan tenker du at du kan bidra til sosial rettferdighet gjennom karriereveiledning? Hvilken betydning har det å arbeide for sosial rettferdighet og hva kan bli konsekvensene av utenforskap for den enkelte og for samfunnet? 
 30. Har du kjennskap til hvordan karriereveiledningsfeltet i Norge er organisert? 
 31. Hvordan kjenner du til utviklingen og profesjonaliseringen av karriereveiledningsfeltet i Norge? 
 32. Har du kjennskap til og erfaring med utviklingsarbeid innenfor fagfeltet karriereveiledning? 
 1. Lag en kompetanseprofil basert på kompetansestandardene
 2. Bruk konkrete setninger og innhold fra kompetanseområdene til å skrive utlysningen
 3. Bruk elementer fra kompetansestandardene inn i intervjuspørsmålene