Fagstoff: Utdanning og arbeid

Det finnes mye fagstoff innen kompetanseområdet Utdanning og arbeid. Det er opp til deg hva du vil utforske videre.

Les faglitteratur

Ressursene som presenterer her er tips fra fagfeltet og kun et utvalg, ingen uttømmende liste. 

Tips til aktuelle fagbøker  

  • Blustein, D. L. (2019). The importance of work in an age of uncertainty: The eroding work experience in America. NY: Oxford University Press  
  • Blustein, D.L. (2006). The psychology of working: A new perspective for counseling, career development, and public policy. NY: Routledge  
  • Glemmestad, H., & Kleppe, L. C. (2019). Arbeidsinkludering i sosialt arbeid, Fagbokforlaget  
  • Halrynjo, S. & Teigen, M. (red) (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk  
  • Heggen, K., Helland, H. og Lauglo, J. (2013). Utdanningssosiologi. Oslo  
  • Lackner, E.J. & Nygaard, H..L. (2017) Studievalg. For deg som skal søke høyere utdanning. Fagbokforlaget  
  • Streitlien, Å. & Aakre, B.M. (red) (2019). Det store spranget. Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinnet til videregående opplæring. Cappelen Damm Akademisk  

 

Rapporter  

Det finnes en rekke rapporter som har arbeidsinkludering som tema, både med utgangspunkt i dagens arbeidsmarked og i fremtidens arbeidsmarked. Flere av rapportene gir innsikt i arbeidsinkludering for personer som har falt ut av arbeidslivet og som også har ulike tilleggsutfordringer. Under finner du et utvalg:  

Evaluerings- og forskningsrapporter om arbeidsinkludering fra NAV   

Publikasjoner (fafo.no) 

Institutt for samfunnsforskning - Seks utfordringer for norsk arbeidsliv   

Arbeidsmarkedet — Rapporter — Samfunnsøkonomisk analyse (samfunnsokonomisk-analyse.no) 

Arbeidsmarkedsforskningen hos Frischsenteret   

Kompetansebehovsutvalget (KBU) er nedsatt av regjerningen. Utvalget arbeider med å frembringe og systematisere kunnskapsgrunnlaget om Norges fremtidige kompetansebehov.  

 

Aktuelle nettsider  

Eksempler på offentlige og kvalitetsikrede nettsteder for deg som ønsker mer informasjon om utdanningssystemet i Norge, hvilke utdanninger som finns, støtteordninger gjennom Lånekassen eller å søke høyere utdanning:  

Karriereveiledning.no  

Utdanning.no  

Lånekassen  

Samordna opptak  

 

For mer informasjon om dagens behov for arbeidskraft og framskriving av arbeidslivsbehov og kompetansebehov se nettstedene:  

Analyser fra NAV - nav.no 

Arbeidsplassen En tjeneste fra Nav, er møtested for jobbsøkere og arbeidsgivere. Her finnes også tips til CV, søknad m.m.  

Publikasjoner (nho.no)  

Rapporter og publikasjoner – NIFU 

Statistisk sentralbyrå (ssb.no)  SSB har oversikter over lønnsstatesikker, forskning og lignende, og har også en ressursside for lærere til bruk i undervisning.  

Fagforeninger har også egne nettsider med informasjon om lønn og arbeidsvilkår etc.  

 

Under finner du tips til nyttige og kvalitetssikrede linker og ressurser knyttet til utdanning og arbeid:  

Tema   | Relevante linker  
Utdanning videregående   | Videregående opplæring - vilbli.no
Videregående som voksen   | Videregående som voksen | Utdanning.no
Veier til fagbrev   | Veien til Fagbrev (utdanning.no)
Høyere utdanning   | Universitet og høgskole | Utdanning.no
Studier i utlandet   | ANSA
Søknad og opptak     | Samordna opptak
Lån, stipend og støtteordninger   | Lånekassen
Offentlige støtteordninger om man for eksempel vil starte egen bedrift   | Altinn
Ledige stillinger   | Arbeidsplassen - arbeidsplassen.no (nav.no)    Ledige stillinger | FINN Jobb
Godkjenning av utenlandsk utdanning   | Utdanning fra utlandet | HK-dir (hkdir.no)
Lovregulerte yrker som krever autorisasjon   | Yrkes- og bransjeliste for lovregulerte yrker | HK-dir (hkdir.no)
Arbeidsmiljøloven, rettigheter, plikter, krav til kontrakt etc   | Arbeidsmiljøloven - aml (arbeidstilsynet.no)    Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) - Lovdata  

 

Artikler på veilederforum  

På Veilederforum.no  kan du lese artikler som handler om utdanning og arbeid. I søkefeltet kan du søke på for eksempel utdanning, skole, elever, studenter, arbeidsliv etc. og få opp relevante artikler.  

Se også kategorien Målgrupper som er det sortert på arbeidstakere, elever, flyktninger, studenter og andre.