Fagstoff: Målgrupper og kontekst

Det finnes mye fagstoff innen kompetanseområdet Målgrupper og kontekst. Det er opp til deg hva du vil utforske videre.

Innenfor tema målgrupper er det skrevet og utviklet mye ulikt fagstoff. En målgruppe er de gruppene som en tjeneste tilbyr karriereveiledning. Det kan være elever i skolen, studenter i høyere utdanning, voksne i jobb, arbeidssøkende, nyankomne flyktninger ol.  

Mennesket lever i en kontekst, og omgivelsene påvirker enkeltmenneskets karriereutvikling. Det gjør også fysiske og/eller psykiske utfordringer, kjønn, alder, etnisitet, bakgrunn, familieforhold, oppvekst, sosioøkonomiske forhold etc.  

 

Les faglitteratur 

Det finnes mye fagstoff innen kompetanseområdet Målgrupper og kontekst. Det er opp til deg hva du vil utforske videre. 

Ressursene som presenterer her er tips fra fagfeltet og kun et utvalg, ingen uttømmende liste.  

 

Fagbøker:  

 • Arulmani, G., Bakshi, A.J., Leong, F.T.L., Watts, T. (Eds.) (2014): Handbook of Career Development. Springer  
 • Birgisdóttir, B. J. (2012). WATCH- en brugsbog i gruppevejledning  
 • Eriksen, T. H. & Sajjad, T. A. (2020) Kulturforskjeller i praksis. Perspektiver på det flerkulturelle Norge. Gyldendal akademisk  
 • Haug, E.H., Hooley, T., Kettunen, J. & Thomsen, R. (Eds.). (2020). Career and Career Guidance in the Nordic Countries. https://brill.com/view/title/57290  
 • Hooley, T., Sultana, R. G. & Thomsen, R. (Eds.). (2018) Career guidance for social justice: Contesting neoliberalism. New York, USA and London, UK: Routledge.  
 • Kjærgård, R. (2012). Karriereveiledningens genealogi – Doktorgradsavhandling. Århus Universitet  
 • Madsen, O. J. (2018). Generasjon prestasjon. Hva er det som feiler oss? 2. opplag. Universitetsforlaget  
 • Magnussen, M.-L. (2020). «Jeg er klar til å bidra». Tidsskrift for velferdsforskning, 23(1), 63-75. doi:10.18261/issn.2464-3076-2020-01-05  
 • Plant, P. & Kjærgård, R. (2018). Karriereveiledning for individ og samfunn. Gyldendal  
 • Reegård, K. & Rogstad, J. (red). (2016). De frafalne. Gyldendal akademisk  
 • Reisel, L. & Teigen, M. (red). (2014). Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademiske  
 • Vogt, K. C. (2017) Vår utålmodighet med ungdom. Tidsskrift for samfunnsforskning, 58(01), 105-119. doi: 10.18261/issn.  
 • Vogt, K. C. (2018). Svartmaling av gutter. I: Norsk sosiologisk tidsskrift, 02/2018 art. 6.  

 

Aktuelle nettsider  

Karriereveiledning for seniorer  

Karriereveiledning for integrering 

Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering  

Inviter en rollemodell til skolebesøk  

Nordisk information för kunskap om kön (Nikk.no)  

Karrierekompetanse – Livsmestring i et nytt land (hkdir.no) 

 

Artikler på veilederforum  

Veilederforum.no kan du lese artikler som er relevante innen området Målgrupper og kontekst. Du kan søke direkte på forfattere eller på ord og begreper.  

Les mer om karriereveiledning for ulike målgrupper  

Se også en oversikt over masteroppgaver om karriereveiledning på Veilederfoum.no